Loading...

Enskilt avlopp

HP Borrningar i Klippan hjälper Er att dimensionera, projektera och installera ert enskilda avlopp. Vi installerar anläggningar enligt ert önskemål eller föreslår den optimala lösningen för er fastighet och ert behov. Vi hjälper er från första tillståndsansökan till driftsättning av anläggningen.

Ett dåligt avlopp orsakar risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra vattendrag och sjöar. Ca 10% av alla hushåll i Sverige har eget avlopp och dessa släpper tillsammans ut lika mycket övergödande ämne som 90% av resterande hushåll. Det beror främst på att enskilda avloppsanläggningar är för dåliga.

Om orenat vatten från avloppsanläggningen når din dricksvattenbrunn kan det räcka att man borsta tänderna i vattnet för att man ska bli sjuk.

Tekniska lösningar

Det finns en rad olika tekniska lösningar att välja mellan när man ska anlägga ett enskilt avlopp. Det är dock kommunen eller miljöförbundet som avgör vilka lösningar som accepteras och vilken skyddsnivå anläggningen skall klara i ditt område. Kommunen eller miljöförbundet väljer dock inte vilken lösning ni skall använda och upprättar inga handlingar för ansökan.

Slamavskiljare

Slamavskiljaren är den första behandlingen av avloppsvattnet innan reningen börjar. Dess syfte är att separera fasta partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte sätter igen. Den vanligaste slamavskiljare är tre-kammarbrunnen men idag finns det andra varianter med liknande eller bättre funktion. I vissa lösningar ingår slamavskiljaren i själva produkten.

Vi hjälper er att välja rätt slamavskiljare för att få en effektiv rening av ert avloppsvatten.

Infiltration / Markbädd

För att behandla och rena avloppsvattnet används ofta en infiltration eller markbädd. Där renas vattnet genom att det får rinna långsamt genom naturliga jordlager och sedan ner i marken till grundvattnet. I bädden bildas en bakterieflora som behandlar vattnet när det passerar.

För att en infiltration ska vara möjlig måste marken vara genomsläpplig men får inte heller vara för grov, då hinner inte vattnet renas innan det når grundvattnet.

 

Om marken inte lämpar sig för infiltration kan man istället anlägga en markbädd. Funktionen är densamma som i en infiltration men rening sker genom konstgjorda gruslager istället för i markens naturliga jordlager. I botten på markbädden samlas det vatten som inte kan infiltreras och leds ut till exempelvis ett dike.

Idag finns det konstgjorda alternativ till infiltration och markbädd så kallade kompaktfilter eller biomoduler. Dessa har samma funktion som en infiltration eller markbädd men är oftast effektivare och kräver därför mindre markyta

Vi hjälper er att välja lämplig metod för att rena ert avloppsvatten.

Fosforrening

I vissa områdens ställs högre krav på rening av fosfor än vad en traditionell rening klarar av. Då måste avloppsanläggningen kompletteras med kemisk fällning eller ett fosforfilter.

I en kemisk fällning tillsätts en fällningskemikalie som gör att fosforn klumpar sig och bildad flockar som kan sjunka till botten i slamavskiljaren. Eftersom slammängden ökar behöver man ofta en större slamavskiljare i kombination med kemisk fällning.

Vill man inte använda sig av kemiska fällning kan man sätta in ett fosforfilter även kallat fosforfälla. Metoden bygger på att fosfor binds till ett filtermaterial, ofta kalkbaserat. Filtret består av en brunn som grävs ner i marken, i brunnen placeras filtermaterialet i en säck. Det är viktigt att brunnen placeras så att en kranbil kan komma åt och byta säcken.

Minireningsverk

I ett minireningsverk har man ofta många processer i samma behållare. Både slamavskiljare, fosforrening och biologisk rening sker i samma enhet.

Fosforreningen sker genom dosering av fällningskemikalie och sedimentering av flockar. Den biologiska reningen sker med aktiva mikroorganismer som finns i ett aktiv slam eller som biofilm på ett bärarmaterial. Processen i minireningsverket sker helt automatiskt.

I vissa fall krävs en efterbehandling efter ett minireningsverk i form av en infiltration eller markbädd.

Ta kontakt med HP Borrningar så hjälper vi er att välja avloppslösning, ansöka tillstånd och installera er nya anläggning.