Brunnsrenovering

Brunnsrenovering är ett brett koncept och kan innebära många olika problem. Det finns många saker att tänka på när man ska renovera en brunn. Vi föreslår olika åtgärder utifrån dina specifika problem, men man kan förenklat dela upp brunnsrenovering i två delar med de vanligaste problemen:

Borrade brunnar

Allt vatten innehåller kemiska ämnen i olika mängder. Vissa av dessa ämnen som till exempel järn och mangan kan oxidera i brunnen och skapa beläggningar på brunnens insida. Dessa beläggningar kan täppa till de sprickor och porer i berget som tillför vatten i brunnen. Detta sker i alla brunnar men i varierande hastighet. I de fall brunnen har påverkas av utfällningar så mycket att kapaciteten inte räcker till kan brunnen i de flesta fall rekonditioneras. En rekonditionering kan enklast förklaras likt en brunnsrengöring och det finns olika metoder för att rengöra brunnen. Vilken metod som är lämpligast för just er brunn beror på dess konstruktion och utformning.

HP Borrningar besitter en stor kompetens gällande brunnsrekonditionering och har en modern maskinpark för att kunna ta sig an stora som små projekt.

Grävda brunnar

I grävda brunnar är det vanligt med bakteriologiska problem och brist på vatten. De bakteriologiska problemen är ofta orsakade av en dålig brunnskonstruktion eller en skada på brunnskonstruktionen. För att minimera risken för skadliga bakterier bör brunnen vara tät mot ytvatten. Äldre brunnar som är lavade med sten eller tegel har ofta problem med just ytvatten, det kan bland annat åtgärdas genom att brunnen infodras.

Har man brist på vatten är det ofta svårare att åtgärda. Det går att slå ner ett stålrör med perforerad spets till vattenförande lager och på så sätt öka kapaciteten. Ibland kan slambildning på botten påverka tillrinningen, det kan åtgärdas genom exempelvis slamsugning.

Oavsett vilka problem ni har med er brunn kan vi hjälpa er!

Kontakta oss på vatten@hpborrningar.se för ditt önskemål.