Information om hantering av personuppgifter

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi hanterar endast den information som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder, leverantörer och samarbetsföretag som kommer i kontakt med HP Borrningar AB.

HP Borrningar AB, org. nr.556491-463, Ravingatan 16, 26439 Klippan, 0435-10900, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas.

HP Borrningar AB säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Kontakta vår GDPR-ansvarig Göran Persson: goran.persson@hpborrningar.se för att återkalla ditt samtycke eller för att uppdatera de uppgifter som finns registrerade om dig.

Ändamål med behandling av personuppgifter

  • Att fullgöra företagets skyldigheter enligt lag avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut, bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar, enligt gällande lagstiftning samt vid administrationen av förhållandet med kontaktpersoner hos kunder, leverantörer eller samarbetspartners, då avtalet är grund för lagringen.
  • Att uppdatera och förbättra tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem och webbsidor. Lagring av IP-adress, grunden för lagringen är HP Borrningars berättigade intresse.
  • Att göra utskick av nyhetsbrev, inklusive marknadsföring. Vi för ingen lagring av personuppgifter om kunden väljer att avprenumerera sig från utskick.

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Du har följande rättigheter: Du har rätt att begära ett registerutdrag över de personuppgiftsbehandlingarna som utförs.

HP Borrningar AB strävar alltid efter att samla in korrekta och uppdaterade uppgifter. Vid upptäckt att vi har felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att begära att dessa rättas. Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. I vissa fall kan inte HP Borrningar AB tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag. Du har alltid rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas vilket innebär att de endast får behandlas för specifika ändamål. Du har rätt att invända mot vår behandling.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. När behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke.

För att lämna in en begäran enligt den registrerades rättigheter kan du kontakta oss på goran.persson@hpborrningar.se. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.