Det strategiska samarbetet mellan HP Borrningar och Skånska Energi går enligt plan och nu är det gemensamägda bolaget bildat

Enligt tidigare pressmedelande den 5 oktober 2015 bildar HP Borrningar Klippan AB och Skånska Energi AB ett gemensamt bolag för försäljning av kompletta energilösningar för värme och kyla till fastigheter samt värmepumpsservice till privat- och företagskunder.

HP Borrningar i Klippan AB förvärvar, enligt avtal som ingåtts den 23 november 2015, 40 procent av aktierna i bolaget Nearby Energy Holding AB (under namnändring) med det helägda dotterbolaget Värmepumpsservice no 1 Sverige AB. Resterande 60 procent ägs av Skånska Energi AB. Enligt avtalet förvärvar det samägda bolaget även verksamheten i Skånska Energi Värme och Kyla AB genom ett inkråm per den 30 november 2015.

I avtalet säljer HP Borrningar i Klippan AB fastigheten på Filborna i Helsingborg där verksamheten för värmepumpsservice bedrivs samt utvecklingsverksamheten Solaris Lab till Skånska Energi AB.

Det samägda bolaget leds av Anders Unger, tf VD och CFO i Skånska Energi AB, och av Tony Jernström, VD för HP Borrningar i Klippan AB. Styrelsens ordförande är Marianne Sernevi som tillträder som VD i Skånska Energi under fösta kvartalet 2016. Bolaget kommer att ha drygt 20 anställda stationerade i Södra Sandby och i Helsingborg.

För ytterligare information kontakta

Tony Jernström
Tel: 0435-10900
tony@hpborrningar.se

Göran Persson
Tel: 0435-10900
Goran.persson@hpborrningar.se

HP Borrningar och Skånska Energi