Grundvattenmätning i bergtäkt

HP Borrningars kamera och provtagningsutrustade Ford Ranger framför en bergtäkt i mellanskåne.

Täktverksamhet kan ha påverkan på miljön och är reglerad i lag enligt miljöbalken. Enligt lag är man skyldig att lämna in en miljörapport till naturvårdsverket som enligt §4 ska innehålla:

”En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar
eller andra undersökningar som utförts under året för att bedöma
verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa.”

HP Borrningar har sedan många år tillbaka avtal med bland annat Johanssons grus där vi följer upp täkternas påverkan på miljön i närheten. Avtalen omfattar bland annat provtagning av grundvatten samt kontroll av grundvattennivåer. Uppföljningen är viktig för att säkerställa den eventuella påverkan på miljön i närheten till följd utav täktverksamheten och möjliggör rapportering till naturvårdsverket.